Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 02/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 UBND tỉnh 03/07/3020 Trương Thanh Tùng
2 528/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Du lịch – Di tích lịch sử văn hóa thắng cảnh cụm thác Dray Sáp – Gia Long, xã Đắk Sôr và xã Nam Đà, huyện Krông Nô UBND tỉnh 17/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
3 189/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2030 UBND tỉnh 15/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 905/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 905/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/06/2019 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 865/QĐ-BCĐ

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 865/QĐ-BCĐ

Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 11/06/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 721/QĐ-UBND Quy hoạch quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 17/05/2019 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 2124/QĐ-UBND Kế hoạch thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 21/12/2018 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 627/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông năm 2019 UBND tỉnh 28/11/2018 Cao Huy
11 1635/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 17/10/2018 Trương Thanh Tùng
12 392a/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020 của tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 25/07/2018 Nguyễn Bốn
13 1128/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 23/07/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 768/QĐ-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông năm 2018 UBND tỉnh 23/05/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
15 713/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển chăn nuôi và giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Cư Jút đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh 15/05/2018 Trương Thanh Tùng
16 512/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020 UBND tỉnh 13/04/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 565/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 12/03/2018 Nguyễn Bốn
18 320/QĐ-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 07/03/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 125/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật tỉnh Đắk Nông từ năm 2012 định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 08/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
20 199/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đăk Nông giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh