QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 693/KH-UBND Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 UBND tỉnh 23/11/2022 Lê Trọng Yên
2 653/KH-UBND Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/11/2022 Lê Trọng Yên
3 643/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 08/11/2022 Lê Trọng Yên
4 622/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình" Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn giai đoạn giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 26/10/2022 Hồ Văn Mười
5 1701/QĐ-UBND

Phê duyệt danh mục đầu tư dự án, chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 18/10/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh
6 1700/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 18/10/2022 Hồ Văn Mười
7 1696/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tre ép (sau đây gọi là Dự án),  UBND tỉnh 18/10/2022
8 1631/QĐ-UBND  Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/10/2022 Lê Trọng Yên
9 570/KH-UBND Phòng, chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 05 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 UBND tỉnh 03/10/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh
10 1542/QĐ-UBND Kế hoạch chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 15/09/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 229/KH-UBND

Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 06/05/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 202/KH-UBND  Chương trình nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số M’Nông và Ê đê trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/04/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 188/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 UBND tỉnh 13/04/2022 Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
14 178/KH-UBND Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
15 179/KH-UBND Chương trình số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030 UBND tỉnh 06/04/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
16 176/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2022-2026 UBND tỉnh 04/04/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 144/KH-UBND Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 16/03/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 129/KH-UBND Triển khai Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 10/03/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 128/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Đắk Nông năm 2022 UBND tỉnh 10/03/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 116/KH-UBND Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 03/03/2022 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh