QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 943/QĐ-UBND Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 03/06/2022 Hồ Văn Mười. Chủ Tịch UBND Tỉnh
2 943/QĐ-UBND Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 03/06/2022 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
3 853/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil đến năm 2030 UBND tỉnh 17/05/2022 Hồ Văn Mười. Chủ Tịch UBND Tỉnh
4 15/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch, phương án kiến trúc Dự án: Quảng trường trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/01/2022 Hồ Văn Mười. Chủ Tịch UBND Tỉnh
5 4363/BXD-QHKT Đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam  Bộ Xây dựng 27/10/2021 Nguyễn Thanh Nghị, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng
6 500/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa được phê duyệt tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Văn Phòng UBND tỉnh 14/04/2021 Nguyễn Đình Trung
7 387/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R’Tih UBND tỉnh 23/03/2021 Nguyễn Đình Trung
8 28/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới số 2, phường Nghĩa Trung UBND tỉnh 11/01/2021 Nguyễn Đình Trung
9 802/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 10/06/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 558/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 28/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
11 325/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 09/03/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
12 222/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đối với khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 19/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
13 70/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R’tih UBND tỉnh 14/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
14 27/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
UBND tỉnh 08/01/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
15 2144/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil đến năm 2030 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
16 2143/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
17 2417/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 28/12/2016
18 201/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Nam Dong tỷ lệ 1/5.000, huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 03/02/2016
19 132/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn huyện Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/01/2015 Lê Diễn
20 1292/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 14/08/2013 Lê Diễn