QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 802/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 10/06/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2 558/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 28/04/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
3 325/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 09/03/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
4 222/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đối với khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 19/02/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
5 70/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đắk R’tih UBND tỉnh 14/01/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
6 27/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
UBND tỉnh 08/01/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
7 2144/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil đến năm 2030 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
8 2143/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 2417/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 28/12/2016
10 201/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Nam Dong tỷ lệ 1/5.000, huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 03/02/2016
11 132/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn huyện Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/01/2015 Lê Diễn
12 1292/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 14/08/2013 Lê Diễn
13 131/QĐ-UBND

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 23/01/2013 Lê Diễn
14 661/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil đến năm 2030

UBND tỉnh 31/05/2012 Lê Diễn
15 630/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/05/2012 Lê Diễn
16 19-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/11/2011, của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND huyện Đắk Glong 15/02/2012 Bí thư Huyện ủy Đặng Văn Tin