Legislation code 14-Ctr/TU
Issuing date 26/04/2012
Published time 26/04/2012
Signer PBT Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thử
Subject

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”

Agencies issued Tỉnh ủy
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation