Legislation code 201/QĐ-UBND
Issuing date 05/02/2018
Published time 05/02/2018
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation