Legislation code 19-CTr/HU
Issuing date 15/02/2012
Published time 15/02/2012
Signer Bí thư Huyện ủy Đặng Văn Tin
Subject

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/11/2011, của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Agencies issued UBND huyện Đắk Glong
Legislation type Chỉ thị
File attach
Other legislation