Legislation code 512/QĐ-UBND
Issuing date 13/04/2018
Published time 13/04/2018
Signer Cao Huy
Subject Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018- 2020
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation