Legislation code 206/KH-UBND
Issuing date 07/05/2018
Published time 07/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation