Legislation code 392a/KH-UBND
Issuing date 25/07/2018
Published time 25/07/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020 của tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation