Legislation code 1635/QĐ-UBND
Issuing date 17/10/2018
Published time 17/10/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đăk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation