Legislation code 600/BC-UBND
Issuing date 15/11/2018
Published time 15/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và xây dựng Kế hoạch năm 2019
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation