Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 2144/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil đến năm 2030 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
2 2143/QĐ-UBND Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung đô thị Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông đến năm 2035 UBND tỉnh 24/12/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
3 2417/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 28/12/2016
4 201/QĐ-UBND Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Nam Dong tỷ lệ 1/5.000, huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 UBND tỉnh 03/02/2016
5 132/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn huyện Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/01/2015 Lê Diễn
6 1292/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 14/08/2013 Lê Diễn
7 131/QĐ-UBND

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 23/01/2013 Lê Diễn
8 661/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil đến năm 2030

UBND tỉnh 31/05/2012 Lê Diễn
9 630/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 28/05/2012 Lê Diễn
10 19-CTr/HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 17/11/2011, của Tỉnh ủy về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND huyện Đắk Glong 15/02/2012 Bí thư Huyện ủy Đặng Văn Tin