Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 05/2019/QĐ-UBND Quy định về hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 11/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 290/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 288/QĐ-UBND Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 289/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 291/QĐ-UBND Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/03/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 241/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 240/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 239/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 238/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 196/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 13/02/2019 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 03/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/01/2019 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 1131/QĐ-UBND Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 24/07/2018 Trương Thanh Tùng
13 1122/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 2) UBND tỉnh 20/07/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
14 342/KH-UBND Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông 
UBND tỉnh 04/07/2018 Nguyễn Bốn
15 50/NQ-CP Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Nông Chính phủ 10/05/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
16 68/QĐ-UBND Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuy Đức UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 67/QĐ-UBND Quyết định số 67/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Nô UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 69/QĐ-UBND Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Song UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 70/QĐ-UBND Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Mil UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 38/QĐ-UBND Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 09/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa UBND tỉnh 09/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh