Ordinal number Legislation code Subject don-vi-ban-hanh Issuing date Signer File attach
1 41/2018/QĐ-UBND Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 28/12/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
2 1186/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 02/08/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 03/2018/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 18/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
4 02/2018/QĐ-UBND Quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 18/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
5 66/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 12/01/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
6 01/2017/NQ-HĐND Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2017 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
7 713/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 26/04/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
8 689/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 25/04/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
9 432/QĐ-UBND

Quyết định Quy định tỷ lệ nước hao hụt và lợi nhuận định mức áp dụng khi xây dựng phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại thị xã Gia Nghĩa của Công ty Cổ phần cấp nước & Phát triển đô thị Đắk Nông

UBND tỉnh 14/03/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
10 424/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định các khoản chi phí liên quan đến việc xử lý vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 14/03/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh