UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
cms-publish-date 06/06/2018 | 05:00  | cms-view-count: 2503

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực có liên quan làm Phó Trưởng Ban Thường trực; 02 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Y tế.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Y tế; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thư ký Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ và Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Sở Y tế.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW; xây dựng, triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu giải quyết các vấn đề về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và các vấn đề khác có liên quan.

Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo được thành lập các Tổ giúp việc để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Trong quá trình hoạt động, Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế (tùy theo thẩm quyền và vị trí người ký văn bản).

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo kể từ ngày ký Quyết định đến hết năm 2030.

H.M