UBND tỉnh ban hành quy định Tiêu chuẩn tài liệu quý, hiếm về tỉnh Đắk Nông và trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt tài liệu quý, hiếm.
cms-publish-date 11/06/2018 | 02:21  | cms-view-count: 2976

Theo đó, để được xét duyệt, công nhận là Tài liệu quý, hiếm phải đáp ứng một trong các tiêu chí chi tiết tại Quy định.

Hội đồng Xác định giá trị tài liệu quý, hiếm căn cứ các tiêu chuẩn đã được quy định để phân loại, lựa chọn tài liệu quý, hiếm. Tài liệu sau khi được thẩm định phải đảm bảo vừa quý, vừa hiếm và thực sự có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu, học tập, đảm bảo gìn giữ và phát huy tốt nhất vai trò, giá trị của tài liệu lưu trữ, góp phần vào xây dựng và phát triển của tỉnh nhà; báo cáo kết quả, trình UBND tỉnh phê duyệt. Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành các cơ quan, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Sở Nội vụ: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các huyện, thị xã, triển khai thực hiện công tác Sưu tầm tài liệu quý, hiếm về Lưu trữ lịch sử tỉnh; Chỉ đạo Tổ giúp việc thực hiện Đề án "Sưu tầm tài liệu quý, hiếm; các tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Nông" tham mưu các văn bản cần thiết để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sưu tầm tài liệu; Chỉ đạo việc tiếp nhận, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu quý, hiếm do các cá nhân, gia đình, dòng họ và các tổ chức khác hiến, tặng; Tham mưu UBND tỉnh trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến tài liệu quý, hiếm của Việt Nam, về Việt Nam và đăng ký với Lưu trữ Quốc gia; Tham mưu UBND tỉnh khen tặng các cá nhân, tổ chức có thành tích và các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến, đóng góp trong quá trình sưu tầm tài liệu quý, hiếm về Lưu trữ lịch sử tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy định này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành từng thời kỳ.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phổ biến Quy định này và các văn bản liên quan đến công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm đến cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, nhân dân trong phạm vi quản lý; Phối hợp với Sở Nội vụ, Hội đồng Xác định giá trị tài liệu quý, hiếm trong quá trình thực hiện sưu tầm tài liệu về Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Đối với các cá nhân, tổ chức, gia đình, dòng họ có tài liệu quý, hiếm: Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức, gia đình, dòng họ tự nguyện hiến tặng tài liệu quý, hiếm cho Lưu trữ lịch sử tỉnh; các cá nhân, tổ chức, gia đình được ký gửi, đăng ký tài liệu quý, hiếm và được hưởng các quyền lợi đối với tài liệu của cá nhân, tổ chức mình hiến tặng, ký gửi theo quy định của pháp luật về Lưu trữ.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, bổ sung các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

H.M