Triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 08/08/2018 | 02:39  | cms-view-count: 3340

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3874/UBND-CNXD chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cập nhật kịp thời các quy định của các Bộ, ngành Trung ương đối với từng nội dung cụ thể của các dự án PPP đang triển khai trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tham mưu UBND tỉnh: Thành lập Tổ công tác PPP để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh về các chủ trương, định hướng, giải pháp chiến lược, kế hoạch, đề xuất danh mục các dự án thực hiện xúc tiến, triển khai đầu tư theo hình thức PPP; Triển khai thực hiện chương trình hành động về kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức PPP ngay sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy; Xem xét, ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh (sau khi Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư được ban hành).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực theo quy định của pháp luật về các dự án đầu tư theo hình thức PPP nói chung và các dự án giao thông theo hình thức hợp đồng BOT nói riêng; giải thích và làm rõ sự cần thiết phải đầu tư dự án để tạo sự đồng thuận từ người dân, qua đó hỗ trợ kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện, vận hành và khai thác dự án; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về huy động nguồn lực xã hội để triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho lập đề xuất dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cơ quan, đơn vị đề xuất dự án: Triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư hoặc báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tùy theo quy mô của từng dự án; Triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quản lý dự án của ngành, lĩnh vực phù hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (cơ quan được giao làm bên mời thầu tại nội dung công bố dự án tại Mục 3.2 có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra); Lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc pháp luật chuyên ngành có liên quan (đối với dự án thực hiện theo hợp đồng BT), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Cơ quan được giao làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng Dự án với nhà đầu tư (theo quy định tại Chương VI, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Cũng tại Công văn này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố Dự án theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện và kịp thời đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền.

Xem chi tiết tại đây

H.M