Hỗ trợ 469.365kg gạo cho học sinh học kỳ II, năm 2017-2018
02/03/2018 | 08:01  | cms-view-count: 2992

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định hỗ trợ gạo học kỳ II năm 2017-2018 cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Quyết định phân bổ 469.365kg gạo do Tổng cục Dự trữ nhà nước xuất cấp từ nguồn dự trữ Quốc gia để cấp cho các huyện, thị xã, cụ thể như sau: Thị xã Gia Nghĩa: 3.120 kg, Huyện Đăk R'lấp: 72.885kg, Huyện Tuy Đức : 133.140 kg, Huyện Đăk Song: 7.680 kg, Huyện Đăk Glong: 205.275kg, Huyện Đăk Mil: 1.080 kg, Huyện Krông Nô: 37.875kg, Huyện Cư Jut: 8.310 kg.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên thống nhất về thời gian, địa điểm tiếp nhận và tiến hành bàn giao gạo cho các đơn vị; chỉ đạo các địa phương kiểm tra chất lượng gạo trước khi tiếp nhận; theo dõi, kiểm tra việc cấp phát gạo, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ số lượng gạo được phân bổ, chỉ đạo thực hiện việc cấp phát bảo đảm đúng đối tượng, thời gian quy định.

Huy Hoàng