Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
13/03/2018 | 08:07  | cms-view-count: 3148

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố 43 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Theo đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có 11 thủ tục; Sở hữu trí tuệ có 2 thủ tục; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân có 7 thủ tục; Hoạt động khoa học và công nghệ có 23 thủ tục.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm hành chính công. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

M.L