Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
13/03/2018 | 02:00  | cms-view-count: 3518

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn gửi Các Sở, Ban, ngành;UBND các huyện, thị xã; Liên Minh Hợp tác xã tỉnh;Các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Sản phẩm của các làng nghề được trưng bày tại Hội xuân 2018

Theo đó, nhằm thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 tại Thông báo số 585/TB-VPCP ngày 19/12/2017 của Văn phòng Chính phủ và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 251/SKH-DN ngày 09 tháng 02 năm 2018 về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 585/TB-VPCP ngày 19/12/2017, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các nội dung kết luận, chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo trên đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tại Công văn số 740/UBND-NN. Vì vậy, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao.

UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ giao tại gạch đầu dòng thứ 2, mục 1 Công văn số 740/UBND-NN ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh như sau: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn bố trí cán bộ chuyên trách tham mưu công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách tham mưu công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cấp huyện.

M.L