Kế hoạch hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm 2018
11/04/2018 | 09:02  | cms-view-count: 2644

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong năm 2018. Theo đó, có 211 hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh sẽ được nhận hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trong năm nay.

Việc hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cải thiện về nhà ở, góp phần cải thiện đời sống. Nguyên tắc việc hỗ trợ là Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, dột nát. Các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ trước gồm thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trong số các hộ gia đình được nhận hỗ trợ trong năm 2018, có 153 hộ được hỗ trợ xây mới nhà với định suất 70 triệu đồng/hộ; 58 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà với định suất 30 triệu đồng/hộ. Số hộ gia đình được hỗ trợ tại các địa phương như sau: Huyện Tuy Đức có 12 hộ; Đắk Song có 24 hộ; Cư Jút có 114 hộ; Đắk Mil có 23 hộ; Krông Nô có 13 hộ; Đắk R'lấp 3 có hộ; Đắk Glong có 15 hộ; Thị xã Gia Nghĩa có 7 hộ.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tỉnh, có nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã trình tự thủ tục thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; tổ chức kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện và chất lượng xây dựng nhà ở; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của địa phương, đối tượng thụ hưởng trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. UBND các huyện, thị xã thực hiện lập, kiểm tra, đối chiếu danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở của địa phương; chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách, đối tượng được hỗ trợ; căn cứ nguồn vốn được UBND giao, vốn ngân sách của huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, thực hiện phân bổ vốn hỗ trợ về nhà ở cho các xã theo Kế hoạch để cấp phát cho đối tượng; hướng dẫn UBND cấp xã  tổ chức tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn; thực hiện công khai danh sách, tiêu chuẩn đối tượng được hỗ trợ về nhà ở.

Sam Nguyễn