Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ trướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
12/04/2018 | 08:45  | cms-view-count: 3024

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 của Thủ trướng Chính về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018.
Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 và Chỉ thị 26 trong năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ sau:
Sở Kế hoạch và Đầu tư Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng;
Sở Tài nguyên và Môi trường Tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho DNNVV; Hoàn thiện việc xây dựng Quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch để tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;
Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh: Phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường; công khai lên Trang thông tin điện tử của các đơn vị và Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã: Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp và đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật. Khẩn trương, nghiêm túc giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.
Theo đó để tổ chức thực hiện văn bản này, UBND giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao một cách chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao. Định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) về kết quả thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 07, Chỉ thị 26 và Nghị quyết 35 của các đơn vị có liên quan. Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp).
Huy Hoàng