Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông
13/04/2018 | 09:03  | cms-view-count: 2848

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông.


Trong đó, 53 thủ tục hành chính mới ban hành gồm: 19 thủ tục cấp tỉnh nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công, 3 thủ tục hành chính cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; 6 thủ tục hành chính cấp xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã;  25 Thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Ban Tôn Giáo - Sở Nội vụ (gồm 16 thủ tục cấp tỉnh, 5 thủ tục cấp huyện và 4 thủ tục cấp xã).
Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 31 thủ tục gồm: 17 thủ tục cấp tỉnh, 9 thủ tục cấp huyện, 5 thủ tục cấp xã. 

Ảnh minh họa(nguồn intetnet)

Giao Văn phòng UBND tỉnh cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm hành chính công theo quy định.

Huy Hoàng