Phê duyệt Kế hoạch triển khai ISO điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020
16/04/2018 | 10:12  | cms-view-count: 2392

UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch Triển khai ISO điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 - 2020.
Với mục đích áp dụng Ứng dụng công nghệ thông tin vào công bố hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi là ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân, doanh nghiệp cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, giúp cho việc thực hiện kiểm soát các quá trình trở nên nhanh chóng, đơn giản hơn, hiệu lực của hệ thống quản lý được nâng cao, từ đó từng bước nâng cao hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công, đóng góp vai trò to lớn vào công cuộc cải cách hành chính.

Lộ trình triển khai thực hiện ISO điện tử từ năm 2018 đến năm 2020 cụ thể như sau:

Năm 2018: Đưa vào vận hành chính thức hệ thống ISO điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; Khối huyện, thị xã: đưa vào vận hành chính thức hệ thống ISO điện tử tại UBND thị xã Gia Nghĩa; Khối xã, phường, thị trấn: đưa vào vận hành chính thức hệ thống ISO điện tử tại các tất cả các xã phường thuộc UBND thị xã Gia Nghĩa.
Từ năm 2019 đến năm 2020: Triển khai ISO điện tử cho toàn bộ các thủ tục hành chính còn lại và cho toàn bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Nhằm triển khai Kế hoạch  đạt kết quả cao, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì triển khai phần mềm ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh để triển khai phần mềm; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung, mục tiêu Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của công dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện ISO điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước định kỳ ngày 20 tháng 12 hằng năm. 

Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp, hướng dẫn với các cơ quan liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO điện tử đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị lập dự trù kinh phí thực hiện áp dụng, duy trì, cải tiến theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và ISO điện tử.

Sở Nội vụ: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trong việc thanh, kiểm tra, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, ISO điện tử gắn với việc thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 17/06/2016 của UBND tỉnh.

Huy Hoàng