Công bố Danh mục 34 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich.
09/10/2018 | 03:29  | cms-view-count: 3667

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các Quyết định về việc công bố danh mục 34 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Lao động, Thương binh và Xã hội.

Cụ thể, danh mục 34 thủ tục hành chính được công bố tại các Quyết định sau:

Quyết định số 1598/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc công bố 19 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (trong đó có 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bưu chính; 08 thủ tục thuộc lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành; 05 thủ tục thuộc lĩnh vực Báo chí); 

Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc công bố 13 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội (trong đó có 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 03 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ).

Căn cứ các Quyết định trên, Văn phòng UBND tỉnh được giao nhiệm vụ cập nhật các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại Trung tâm Hành chính công theo quy định; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

Huy Hoàng