Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
08/01/2019 | 09:57  | cms-view-count: 53937

Ngày 7/01/2019 UBND tỉnh ký Quyết định số 19/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019.
Mục tiêu của Kế hoạch này là rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), quy định hành chính nhằm phát hiện các TTHC, quy định hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về thực hiện thủ TTHC, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; Cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính thực hiện TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, người dân và tổ chức trong việc tuân thủ TTHC, quy định hành chính; Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của TTHC, quy định hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC, quy định hành chính. 
Với yêu cầu là việc rà soát, đánh giá phải bảo đảm chính xác, toàn diện, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo kế hoạch; phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại của từng TTHC để đưa ra sản phẩm rà soát, đánh giá là các phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu đề ra; Kết quả rà soát phải được lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan để đảm bảo tính khách quan, huy động được sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Nội dung và thời gian thực hiện của Kế hoạch này gồm 4 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 01: Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức rà soát TTHC, quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý đã được đăng ký rà soát trong năm 2018 hoặc trong quá trình thực hiện có TTHC cần phải rà soát, đánh giá thì tiến hành lập danh mục đăng ký bổ sung. Trình tự, nội dung rà soát, đánh giá TTHC, quy định hành chính thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; Xây dựng Phương án đơn giản hóa TTHC (theo mẫu của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP) và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (cơ quan phối hợp). Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/4/2019.
Giai đoạn 02: Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn thiện Phương án đơn giản hóa TTHC của đơn vị và gửi về Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019.   
Giai đoạn 03: Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, hoàn thiện và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC của tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/8/2019.
Giai đoạn 04: Các cơ quan, đơn vị gửi Phương án đơn giản hóa TTHC đã được UBND tỉnh phê duyệt về Bộ, ngành để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, ngành trước ngày 15/9/2019.
Theo Quyết định nêu trên, Danh mục thủ tục hành chính thực hiện rà soát, đánh giá năm 2019 gồm 15 thủ tục chia làm 02 nhóm, cụ thể như sau:
Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến lĩnh vực luật sư có 10 thủ tục, gồm: Đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư; Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư; Hợp nhất công ty luật; Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư; Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
Nhóm TTHC, quy định có liên quan về tài chính ngân sách có 5 thủ tục, gồm: Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư); Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp; Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng ngân sách nhà nước đề nghị xét chuyển sang năm sau; Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng ngân sách nhà nước được chuyển năm sau, không phải xét chuyển.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để được hướng dẫn thực hiện. Xem chi tiết.
Huy Hoàng