Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018
09/01/2019 | 11:16  | cms-view-count: 65857

Năm 2018 là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức; thời tiết mưa kéo dài cung cấp tốt nước cho thủy điện, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng; giá một số cây trồng và sản phẩm chủ lực của tỉnh xuống thấp, dịch bệnh trên cây hồ tiêu diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2018, xử lý linh hoạt, kịp thời các vấn đề nổi cộm, vướng mắc phát sinh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh....

Một số kết quả hoạt động chỉ đạo, điều hành chính yếu trong năm 2018:

Đối với việc triển khai các nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh:

Nhìn chung, UBND tỉnh đã cơ bản triển khai đầy đủ và đồng bộ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong năm 2018 (tính đến ngày 30/11/2018), UBND tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành 23/80 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và đã cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ; 57/80 nhiệm vụ còn lại (trong thời hạn xử lý) đang tiếp tục triển khai thực hiện. Đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện hoàn thành 17/17 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trọng tâm là việc triển khai các Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII đã được UBND tỉnh triển khai trên tinh thần quyết liệt, nghiêm túc và đạt tiến độ đề ra. Đối với 159 nhiệm vụ có thời hạn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã hoàn thành 134 nhiệm vụ; 25 nhiệm vụ còn lại trong hạn xử lý, hiện đang tiếp tục triển khai thực hiện. Công tác triển khai xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đề ra, các nội dung đã trình HĐND tỉnh đúng thời gian, tiến độ theo yêu cầu. Sau khi các dự thảo Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, thể chế hóa và giao các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các nội dung chất vấn của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đặc biệt là nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5, 6 và của cử tri trước kỳ họp thứ 7 đã được UBND tỉnh tiếp thu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện đầy đủ để cử tri, đại biểu HĐND tỉnh biết, tổ chức giám sát.

Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh

Tập thể UBND tỉnh thực hiện đúng nguyên tắc làm việc, tập trung, thống nhất, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh. Mọi hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh luôn chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tuân thủ Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành theo đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả".

Trong năm 2018, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tham dự đầy đủ các Hội nghị, buổi làm việc, công tác do Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh triệu tập; chủ trì/tham dự 847 buổi làm việc, công tác, trong đó có: 71 buổi làm việc với các Bộ, ngành Trung ương; 05 chuyến công tác nước ngoài; 79 chuyến công tác ngoài tỉnh; 12 buổi tiếp công dân. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận 38.446 văn bản; xử lý, ban hành 32 Quyết định quy phạm pháp luật; 16 Chỉ thị; 10 Công điện; 1.939 Quyết định hành chính; 6.111 Công văn chỉ đạo điều hành. Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký ban hành 497 văn bản thuộc thẩm quyền của tập thể UBND tỉnh theo ủy quyền tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Các văn bản do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bảo đảm tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về công tác phối hợp của UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội

Các bên đã chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong năm 2018, UBND tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội theo đúng Quy chế phối hợp để đánh giá tình hình công tác phối hợp và xử lý các kiến nghị có liên quan. Ngoài ra, tại các Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh định kỳ và các phiên họp Thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh đều mời các đơn vị tham gia để nắm bắt, góp ý, phối hợp cùng các cơ quan nhà nước xử lý vấn đề liên quan đạt hiệu quả cao nhất.

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và giải quyết các vấn đề trọng tâm phát sinh

Triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 11/12/2017 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu kinh tế - xã hội, với 08 nhóm giải pháp giao cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể triển khai, thực hiện trong năm 2018.

Với sự theo dõi sát sao, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các Sở, ngành, địa phương, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 đạt cao nhất trong các năm. Trong 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh có 15/16 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (chiếm 93,75%); 01/16 nhóm chỉ tiêu xấp xỉ đạt (chiếm 6,25%).

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã bảo đảm đúng đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; tuân thủ đúng pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh, phát huy vai trò tập thể gắn liền với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh; xử lý công việc đúng thẩm quyền theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 phát triển ổn định, đạt được những kết quả tích cực, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao đạt cao nhất trong các năm từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh ngày càng được nâng cao, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, đột xuất; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên các lĩnh vực. Phương pháp chỉ đạo điều hành có sự thay đổi cho phù hợp với thực tế phát triển của xã hội. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn hoạt động của các đơn vị, địa phương; dành nhiều thời gian để lắng nghe kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp, thông tin dư luận báo chí, những vấn đề gây bức xúc trong xã hội để có những chỉ đạo, giải pháp phù hợp. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm thời gian quy định; phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung trình các kỳ hợp của HĐND tỉnh, tổ chức tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của cử tri đúng theo quy định.

Trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những kết quả đạt được công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, cần nghiêm túc khắc phục như: Việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm, chưa chủ động trong giải quyết công việc dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Chất lượng tham mưu của một số Sở, ngành chưa đạt yêu cầu công việc, còn chung chung, chưa thể hiện quan điểm, chính kiến, trách nhiệm của đơn vị khi tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết các vấn đề cụ thể. Công tác phối hợp xử lý công việc giữa các Sở, ngành chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn tình trạng chậm trả lời hoặc nội dung trả lời chưa cụ thể, né tránh, ảnh hướng đến chất lượng và tiến độ xử lý công việc chung; nhiều trường hợp chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chậm thời hạn yêu cầu. Chất lượng, tiến độ xây dựng một số nội dung trình HĐND tỉnh chưa đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt là các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7. Vẫn còn một số Sở, ngành tổ chức xây dựng, thẩm định chậm tiến độ; chưa nghiên cứu kỹ thẩm quyền ban hành, dẫn đến việc UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nhưng không được chấp thuận. Một số trường hợp, công tác hướng dẫn triển khai các quy định chuyên ngành hoặc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương chưa được các cơ quan chuyên môn quan tâm, còn thụ động chờ hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; chưa chủ động làm việc, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền hoặc vận dụng linh hoạt các quy định hiện hành để xử lý công việc. Theo thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để giải quyết công việc đòi hỏi phải nắm vững nhiều Luật, văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên cập nhật những quy định mới ban hành nhưng một số sở ngành chỉ nắm được Luật chuyên ngành, chưa chủ động cập nhật những quy định mới, dẫn đến việc tham mưu xử lý công việc chưa toàn diện, còn sai sót. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực phát hiện, chủ động tham mưu giải quyết vấn đề còn yếu; còn trường hợp tham mưu xử lý văn bản không đúng quy định của pháp luật, phải chỉnh sửa nhiều lần làm chậm trễ công tác ban hành văn bản; ý thức, trách nhiệm thái độ ứng xử phục vụ người dân, doanh nghiệp chưa đúng mực. Công tác thanh tra công vụ, xử lý vi phạm chưa kịp thời, nghiêm túc. Số lượng các cuộc họp không cần thiết, công việc sự vụ còn nhiều, dẫn đến công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đạt hiệu lực, hiệu quả cao.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển 5 năm 2016 - 2020, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được trong năm 2018, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; trên tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hành động, đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu của năm 2019.

X.R