Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cms-publish-date 26/04/2018 | 02:40  | cms-view-count: 4429

Sáng nay 26/4, Ban chỉ đạo 896 của tỉnh đã tổ chức hội nghi Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy; Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của công dân.

Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Quyết định số 281/QĐ-BCĐ ngày 13/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể Đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của tỉnh Đắk Nông năm 2018. Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung tham mưu hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai dự án tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo 896 và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; phối hợp với Viettel Đắk Nông tổ chức khảo sát vị trí lắp đặt lắp đặt hạ tầng đường truyền tại 08 huyện, thị xã; và 71 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; tiến hành rà soát, thống kê đơn vị hành chính các cấp, rà soát số nhân khẩu, hộ khẩu từng địa bàn quản lý cư trú phục vụ in màu phiếu thu thập thông tin dân cư; củng cố tàng thư hồ sơ hộ khẩu và các loại hồ sơ sổ sách đăng ký, quản lý cư trú phục vụ cho việc thu thập, nhập thông tin dân cư vào hệ thống…  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy thay mặt UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 896 của tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc khảo sát, triển khai các nhiệm vụ bước đầu trong quá trình xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, đồng chí yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã; các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 281/QĐ-BCĐ ngày 13/2/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể Đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân và các cơ sở, dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của tỉnh Đắk Nông năm 2018; Công văn số 1342/UBND-NC ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công dân thuộc phạm vi các Sở, Ban, ngành, địa phương mình quản lý. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc tiến hành thu thập kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

Song Nguyên