Legislation code 1441/QĐ-UBND
Issuing date 11/09/2018
Published time 11/09/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Trang thiết bị y tế tập trung cho các cơ sở y tế công lập năm 2018.
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation