Legislation code 1476/QĐ-UBND
Issuing date 18/09/2018
Published time 18/09/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Bổ sung hệ thống quan trắc nước thải tự động thuộc dự án Bổ sung công nghệ, thiết bị của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Tâm Thắng
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation