Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 11/04/2018 | 04:22  | cms-view-count: 3923

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, số dự án cần xác định giá đất cụ thể trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 173 dự án. Bao gồm: Dự án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (131 dự án); Các dự án xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất cho cả thời gian thuê và dự án được quy định tại các điểm a, b, c, d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai năm 2013 mà thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) trên 10 tỷ đồng (42 dự án).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết tại đây