Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Sổ tay hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
cms-publish-date 10/05/2018 | 08:43  | cms-view-count: 2601

Kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai là hoạt động thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm trong hoạt động quản lý và sử dụng đất đai từ đó đưa ra các biện pháp xử lý, khắc phục, đảm bảo thực hiện tốt các quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

Nhằm xử lý một cách kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành "Sổ tay hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai". Đây là tài liệu tham khảo đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo để các tổ chức, cá nhân có liên quan tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

Xem chi tiết văn bản tại đây

XR