Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với chủ đề "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội"
cms-publish-date 11/05/2018 | 07:58  | cms-view-count: 2251

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Với mục đích tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu và đóng góp của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; Khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển địa phương, đất nước.
Theo đó, nội dung trọng tâm là Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hoạt động khoa học và công nghệ; giới thiệu các chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ mới được ban hành; các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật, có nhiều đóng góp thiết thực tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Kế hoạch này, thời gian tổ chức thực hiện: Từ ngày 09/5/2018 đến 31/5/2018, Tổ chức các hoạt động chào mừng trước và sau Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; Từ ngày 14/5/2018 đến 19/5/2018, Tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 
Để Kế hoạch này, đạt hiêu quả cao, UBND tỉnh giao một số nhiệu vụ cụ thể như sau:
Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; tổ chức phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đem lại hiệu quả thiết thực tại địa phương.
Các Sở, Ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội: Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam tại trụ sở làm việc.
UBND các huyện, thị xã: Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam tại trụ sở làm việc, trên một số trục đường chính trung tâm huyện, thị xã và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2018.
Các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: Tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến trong sinh viên; tổ chức hội thảo khoa học với các chủ đề về học sinh, sinh viên với hoạt động nghiên cứu khoa học.
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Đắk Nông: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phóng sự, mở chuyên trang và đưa tin, bài nhằm tuyên truyền, phổ biến các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Huy Hoàng