Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
cms-publish-date 16/05/2018 | 09:27  | cms-view-count: 3683

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, ngày 11/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra các nội dung và giải pháp thực hiện như: Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 20-CT/TW để nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, biên soạn nâng cao chất lượng các công trình lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ở các cấp, các ngành, các địa phương; Nghiên cứu biên soạn các công trình như: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh; Quan tâm công tác xác định di tích lịch sử, gắn biển, dựng bia, xây dựng tượng đài; Làm tốt công tác sưu tầm, khai thác, bổ sung tư liệu lịch sử; bảo quản lưu trữ tư liệu lịch sử theo tinh thần Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Sưu tầm, lưu giữ tư liệu lịch sử, đồng thời tiến tới số hóa toàn bộ tư liệu lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương trong Đảng và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng nhiều phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành sâu rộng, có bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm cao; Thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định chung về tổ chức biên soạn, thẩm định, xuất bản nhằm góp phần nâng cao chất lượng các công trình. Quan tâm chú trọng đến công tác sưu tầm tư liệu, bố trí kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện tốt công tác lịch sử.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 20 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan như sau:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn triển khai thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử cách mạng tỉnh Đắk Nông; Định hướng tư tưởng, chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo và các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Tiếp tục nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh và các lịch sử chuyên đề, xây dựng Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn, lịch sử truyền thống các Sở, Ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2030 và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành chức năng tham mưu, bố trí bảo đảm kinh phí cần thiết cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng từ tỉnh đến cơ sở; Rà soát công tác gắn biển, dựng bia, xây dựng tượng đài, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; triển khai phương án trùng tu, tôn tạo, nâng cấp nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng; tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng; thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung lịch sử địa phương vào các chương trình giáo dục, đào tạo của tỉnh

Các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới các chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/12/2004 và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 15/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.    

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Chỉ thị 20 và Kế hoạch của Tỉnh ủy; đồng thời tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về lịch sử truyền thống, vùng đất – con người Đắk Nông.

Phạm Lục