Hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục về đất đai khi đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 13/06/2018 | 10:29  | cms-view-count: 2982

Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các thủ tục về đất đai khi đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ phó Thường trực và Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó.

Các thành viên Tổ gồm lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài chính. Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Thư ký (Thường trực giúp việc cho Tổ).

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ: Tập trung hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến các thủ tục về đất đai trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh; Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành UBND cấp huyện về các vấn đề được giao; kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai cho nhà đầu tư.

Định kỳ hàng tháng Tổ tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tùy theo chức danh người ký sẽ sử dụng con dấu phù hợp theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường (Tổ phó Thường trực) là đơn vị làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Tổ hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chi tiết

H.M