Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 11/09/2018 | 10:53  | cms-view-count: 2368

Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cấp Sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cấp Sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông (Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 07/9/2018).

Theo đó, đối tượng dự thi: Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển; Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh hoặc tại các đơn vị khác, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

* Tiêu chuẩn, điều kiện chung

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhận xét, đánh giá trong thời hạn 03 (ba) năm liên tục trước đó hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật; Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

- Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận theo mẫu 2C-BNV/2008.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

* Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể

- Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển. Cụ thể: Các ngành: Luật, Hành chính, Chính sách công, Quản lý nhà nước;

- Về Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp trở lên;

- Về Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng Chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

- Tuổi bổ nhiệm: Không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

- Có kinh nghiệm thực tiễn, nhất là kinh nghiệm trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính;

- Có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý ít nhất là ba (03) năm, có thời gian công tác liên tục trong lĩnh vực có liên quan đến vị trí thi tuyển tối thiểu là sáu (06) năm không kể thời gian thử việc, tập sự;

- Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề đến thời điểm dự thi;

- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc quy hoạch chức danh tương đương với vị trí thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Ngoại ngữ: Có trình độ bậc 2 và tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do có sở đào tạo có thẩm quyền cấp;

- Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014.

* Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và thi tuyển

Thí sinh nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông (qua Phòng Hành chính - Quản trị) từ ngày 12/9/2018 đến hết ngày 03/10/2018.

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2018 tại Trung tâm Hành chính công (bao gồm thi viết và trình bày Đề án).

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu rõ thành phần hồ sơ đăng ký dự thi; Nội dung, hình thức thi tuyển; nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thi tuyển, tổ giúp việc,...

Thông tin chi tiết tại đây.

H.M