Hướng dẫn về tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
cms-publish-date 11/09/2018 | 04:19  | cms-view-count: 1709

Thực hiện Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW ngày 03/8/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hưỡng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn nội dung tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử trân trọng đăng tải toàn văn hướng dẫn

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

BBT