Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập
cms-publish-date 15/05/2018 | 10:23  | cms-view-count: 3942

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông.

 

Giáo viên Trường Trung cấp nghề Đắk Nông tham gia Hội thi Nhà giáo nghề nghiệp giỏi năm 2018. Ảnh: Thanh Nga

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công đoàn tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động số 76/CTr – LĐLĐ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới trong giai đoạn hiện nay; đến nay, toàn tỉnh có 12 công đoàn cấp huyện, ngành và tương đương, với 826 công đoàn cơ sở, 29.169 CNVCLĐ (nơi có tổ chức công đoàn); có 63 cán bộ công đoàn chuyên trách, trong đó cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh 24 đồng chí, cán bộ công đoàn không chuyên trách là 2.830 đồng chí.

Đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ ngày càng được trẻ hóa, được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tăng nhanh về số lượng, phát triển về chất lượng, từng bước trưởng thành về mọi mặt. Đây chính là nhân tố và nguồn lực quan trọng tạo nên sự đột phá cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Trong những năm qua, công tác công đoàn thực sự đổi mới về nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên công đoàn làm lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chế độ chính sách của tỉnh trọng tâm là tham gia xây dựng Bộ luật Lao động, sửa đổi năm 2012, luật Công đoàn sửa đổi năm 2012; luật BHXH năm 2014.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp công đoàn quan tâm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách tuyên truyền, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chương trình công tác của Công đoàn được tuyên truyền sâu rộng trong CNLĐ; tổ chức tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kết quả hàng năm có từ 87,5% đến 92% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực như xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều ý tưởng sáng tạo mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh cao được Đảng, nhà nước và tổ chức công đoàn tặng cờ thi đua, bằng khen các loại.

Toàn tỉnh có 7 tập thể, 5 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen, 9 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 3 cờ cho phong trào xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 36 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương cho 75 đồng chí; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 9 cờ thi đua toàn diện và chuyên đề, 234 bằng khen cho các tập thể và 673 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp công đoàn quan tâm. Trung bình mỗi năm, tổ chức công đoàn tỉnh phát triển được 519 đoàn viên, thành lập 68 CĐCS, CĐCS đạt vững mạnh từ 90,6% trở lên, trong đó vững mạnh xuất sắc đạt 30%, công đoàn các cấp đã giới thiệu 2.611 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ tỉnh vẫn còn hạn chế, khuyết điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong trong cán bộ, CNVCLĐ; về bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chất lượng các phong trào thi đua chưa đồng đều; trình độ, năng lực của một số cán bộ chưa theo kịp trình độ phát triển của thời đại.

CNLĐ Công ty Nhôm Đắk Nông – TKV tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh phát động bằng cách chú trọng thực hiện các quy định về an toàn lao động. Ảnh: Thanh Nga

Xuất phát từ thực trạng trên, trước yêu cầu về công tác cán bộ của Đảng và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đạt hóa và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cần quan tâm một số giải pháp sau.

Một là, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết 4a của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2012-2020, Chương trình hành động số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X); phát huy tính tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai là, xây dựng bộ máy cơ quan công đoàn các cấp theo vị trí việc làm, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng cán bộ công đoàn có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị, nhiệt tình, tâm huyết với công tác công đoàn; giáo dục truyền thống yêu nước, yêu nghề của giai cấp công nhân Việt Nam, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ CNVCLĐ nỗ lực thi đua học tập, công tác, nâng cao về trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề…

Ba là, xây dựng cơ chế đánh giá, kiểm soát thực thi nhiệm vụ của cán bộ công đoàn; đổi mới công tác cán bộ công đoàn, thực hiện quy hoạch cán bộ theo hướng động và mở, bảo đảm tính liên thông; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ qua thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; thực hiện luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số được rèn luyện qua thực tiễn.

Bốn là, xây dựng và thực hiện tốt chính sách ưu đãi cho cán bộ, tăng cường giám sát và phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên; đào tạo bồi dưỡng chức danh cán bộ, gắn lý thuyết với thực hành và những kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, từng lĩnh vực công tác của cán bộ đoàn.

Năm là, đổi mới phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ; thường xuyên củng cố xây dựng CĐCS vững mạnh, vừa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp vừa thực hiện tốt chức năng của công đoàn. Khẳng định tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu công tác đào tạo bồi dưỡng, có chính sách ưu đãi đối với cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 4a của Tổng Liên đoàn và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về xây dựng nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhiệm vụ này càng quan trọng hơn bao giờ hết khi xây dựng cho tổ chức công đoàn một đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ đủ đức, đủ tài góp phần đưa tổ chức Công đoàn tỉnh vững bước đi lên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập.

Theo Đắk Nông Online