Định mức Kinh tế - Kỹ thuật một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
08/11/2018 | 08:49  | cms-view-count: 84723

Để làm cơ sở cho việc lập và thẩm định các dự án đầu tư, tính toán giá thành sản phẩm, xây dựng đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất, phục vụ công tác chỉ đạo và quản lý điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, làm cơ sở cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh áp dụng vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND.

Theo đó, nội dung cụ thể Định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng như sau: Cây công nghiệp (Cà phê vối, Cao su, Hồ tiêu, Điều, Ca cao); Cây ăn quả ( Bơ, Sầu riêng, Cam, Quýt, Bưởi, Chuối); Cây lương thực và cây ngắn ngày khác (Lúa, Ngô, Khoai lang). Chi tiết tại đây.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

 

H.M