UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi tỉnh Đắk Nông
08/11/2018 | 09:17  | cms-view-count: 74498

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1751/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với một số nội dung chủ yếu như sau:

Tên đề án: Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi tỉnh Đắk Nông.

Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2018 đến năm 2025.

Quan điểm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, nhất là việc bảo vệ an toàn đập, hồ chứa nước trong tất cả các tình huống có thể xảy ra; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, nâng cao năng lực cá nhân tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Đảm bảo tất cả các công trình thuỷ lợi đều có chủ quản lý thực sự, thực hiện vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thường xuyên, nhằm bảo tồn và phát huy hiệu quả cao nhất công trình thuỷ lợi; Đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay; Tranh thủ huy động mọi nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án để sớm hoàn thành chương trình, đề án nâng cao năng lực quản lý, khai thác, sớm phát huy cao nhất hiệu quả của các công trình thuỷ lợi.

Mục tiêu tổng quát: Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi; Bố trí nhân lực quản lý hồ đảm bảo đủ năng lực theo quy định; Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi và hệ thống thủy lợi; Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du theo các quy định hiện hành trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.

Nội dung chính của Đề án bao gồm: Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả hệ thống thể chế về quản lý an toàn đập; Hoàn thiện bộ máy tổ chức, củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi các cấp; Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa thủy lợi, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực; Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du.

Các giải pháp thực hiện Đề án: Hoàn thiện thể chế trong quản lý an toàn đập; Nâng cao năng lực vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du; Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du; Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo, nâng cao năng lực, truyền thông; Thanh tra, kiểm tra.

Để đạt được những mục tiêu đề ra và hoàn thành các nội dung Đề án, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã để triển khai thực hiện.

Xem chi tiết tại đây

 

H.M