STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 22/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Cấp lại lần 1) 20/09/2019 Trương Thanh Tùng
2 21/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 20/09/2019 Trương Thanh Tùng
3 3981/UBND-KTN Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản 21/08/2019 Trương Thanh Tùng
4 15/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 17/07/2019 Trương Thanh Tùng
5 14/GP-UBND Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất 17/07/2019 Trương Thanh Tùng
6 13/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 09/07/2019 Trương Thanh Tùng
7 992/QĐ-UBND

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác và chế biến đá tại mỏ đá bazan bon Phai Kol Pru Đăng, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa của Công ty TNHH xây dựng Thành Công

03/07/2019 Nguyễn Bốn
8 09/GP-UBND Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 28/05/2019 Trương Thanh Tùng
9 503/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 10/GP-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Đắk Nông cấp cho Chi nhánh Tây nguyên Công ty 508 tại mỏ đá Hố Kè, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 11/04/2019 Trương Thanh Tùng
10 504/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông cấp cho Công ty TNHH Thạch Lợi tại mỏ đá bazan thôn 3, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil
11/04/2019 Trương Thanh Tùng
11 505/QĐ-UBND Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 01/GP-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông cấp cho Công ty TNHH MTV Trùng Dương tại mỏ đá bazan thôn 1, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil  11/04/2019 Trương Thanh Tùng
12 05/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 02/04/2019 Trương Thanh Tùng
13 06/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 02/04/2019 Trương Thanh Tùng
14 03/GP-UBND Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 28/02/2019 Trương Thanh Tùng
15 02/GP-UBND Giấy phép thăm dò nước dưới đất 26/02/2019 Trương Thanh Tùng
16 210/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Khu vực mỏ đá bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 15/02/2019 Trương Thanh Tùng
17 01/GP-UBND Giấy phép khai thác khoáng sản 13/02/2019 Trương Thanh Tùng
18 2104/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương dự án Công trình khai thác và chế biến đá tại mỏ đá Bazan C, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Đông Quỳnh Biên 20/12/2018 Nguyễn Bốn
19 2046/QĐ-UBND Cho Công ty Cổ phần thủy điện miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút 12/12/2018 Trương Thanh Tùng
20 2060/QĐ-UBND Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông 12/12/2018 Trương Thanh Tùng