Legislation code 2877/UBND-NN
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Cho phép sử dụng địa danh ĐẮK MIL cho nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Đắk Mil”
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation