Legislation code 946/QĐ-UBND
Issuing date 18/06/2018
Published time 18/06/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation