STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
1 154/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 03 tháng đầu năm 2019 25/03/2019 Trần Xuân Hải
2 146/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22/03/2019
3 86/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 22/02/2019-28/02/2019) và nhiệm vụ tuần 10 06/03/2019 Phạm Ngọc Tuyển
4 75/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điềuh ành của UBNd tỉnh (Từ ngày 14/02 đến ngày 21/02/2019) và nhiệm vụ tuần 09 năm 2019 28/02/2019 Phạm Ngọc Tuyển
5 50/BC-UBND Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 11/02/2019 Nguyễn Bốn
6 27/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 16/01/2019) và nhiệm vụ tuần 04 22/01/2019 Phạm Ngọc Tuyển
7 11/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 01 (Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 02/01/2019) và nhiệm vụ tuần 02 09/01/2019 Phạm Ngọc Tuyển
8 714/BC-UBND Báo cáo tình hình công bố và công khai thông tin trợ giúp Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 28/12/2018 Trần Xuân Hải
9 703/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông năm 2018 và phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2019 26/12/2018 Nguyễn Bốn
10 694/QĐ-UBND Báo cáo Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 13/12/2018 đến ngày 19/12/2018) và nhiệm vụ tuần 52 24/12/2018 Phạm Ngọc Tuyển
11 667/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 05/12/2018) và nhiệm vụ tuần 50 12/12/2018
12 608/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 14/11/2018) và nhiệm vụ tuần 47 20/11/2018 Phạm Ngọc Tuyển
13 565/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 18/10/2018 đến ngày 24/10/2018) và nhiệm vụ tuần 44 30/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
14 556/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 11/10/2018 đến ngày 17/10/2018) và nhiệm vụ tuần 43 23/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
15 525/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 28/9/2018 đến ngày 03/10/2018) và nhiệm vụ tuần 41 08/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
16 514/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 26/9/2018) và nhiệm vụ tuần 40 03/10/2018 Phạm Ngọc Tuyển
17 505/BC-UBND  Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 14/9/2018 đến ngày 20/9/2018) và nhiệm vụ tuần 39 26/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
18 465/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 24/8/2018 đến ngày 30/8/2018) và nhiệm vụ tuần 36 06/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
19 449/BC-UBND Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (Từ ngày 17/8/2018 đến ngày 23/8/2018) và nhiệm vụ tuần 35 28/08/2018 Trần Văn Thương
20 441/BC-UBND Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 23/08/2018 Nguyễn Bốn