Reviews name Lấy ý kiến nhân dân góp ý danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai, năm 2018
Content Căn cứ Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh ngày 11/12/2017 về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp danh sách các nghệ nhân đã được Hội đồng thông qua và đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét tặng danh hiệu 09 nghệ nhân nhân dân và 23 nghệ nhân ưu tú. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải kết quả xét chọn các danh hiệu của Hội đồng cấp tỉnh để lấy ý kiến nhân dân. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 90 - đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trước ngày 30 tháng 12 để tổng hợp.
Agencies issued Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Legislation type Văn bản
Categorise Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Start date reviews 20/12/2017
End date reviews 30/12/2017
File attach