Reviews name Lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020
Content Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1156/UBND-TH ngày 14/3/2018, kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 12/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng: (1) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách, (2) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 (như dự thảo kèm theo). Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân nghiên cứu nội dung các văn bản dự thảo, cho ý kiến bằng các hình thức sau: Đối với các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến trực tiếp bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03/4/2018. Đối với các tổ chức, cá nhân (đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách) phản hồi ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông trước ngày 20/4/2018.
Agencies issued Sở Kế hoạch và Đầu tư
Legislation type Nghị quyết
Categorise Tài chính - Ngân sách
Start date reviews 22/03/2018
End date reviews 20/04/2018