Reviews name Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Sở Công thương
Content Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Sở Công thương
Agencies issued Sở Công thương
Legislation type Quyết định
Categorise Quy phạm pháp luật
Start date reviews 16/04/2018
End date reviews 16/05/2018
File attach