Reviews name Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Content Sở Y tế đã xây dựng dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông”. Để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào nội dung Dự thảo. Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Y tế, Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trước ngày 04/6/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét ban hành.
Agencies issued Sở Y tế
Legislation type Quyết định
Categorise Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Start date reviews 06/05/2018
End date reviews 04/06/2018
File attach