Tỉnh Đắk Nông có 02 huyện thuộc diện nghèo giai đoạn 2018-2020
12/03/2018 | 03:28  | cms-view-count: 3012

Ngày 07/03/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Theo Quyết định này Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020 được phân theo 3 nhóm cụ thể:

Nhóm 01 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh; nhóm 02 gồm 29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020; nhóm 03 gồm 08 huyện thuộc 06 tỉnh được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Tỉnh ta có 02 huyện là huyện Tuy Đức và huyện Đắk Glong thuộc nhóm 2 được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Các huyện thuộc nhóm 2, từ năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện các chính sách đặc thù quy định tại Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3, Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg với định mức hỗ trợ bằng 70% so với các huyện nghèo thuộc nhóm 1.

 

Tấn Lê