Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông triển khai nhiệm vụ năm 2018
17/04/2018 | 07:31  | cms-view-count: 3192

Chiều ngày 16/4, Ban chỉ đạo Các chương trình Mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết các CTMTQG năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh cuộc họp
 

Theo đánh giá, năm 2017, tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đặc thù nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của CTMTQG trên địa bàn như: Chính sách huy động nguồn lực khác, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, đầu tư xây dựng hoàn thành các mục tiêu…Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát đã được quán triệt, thực hiện đúng quy trình. Kết quả huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện các CTMTQG được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả nhất định. Cụ thể, đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017, toàn tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch HĐND tỉnh giao; bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt 11,84 tiêu chí/xã, vượt 0,14 tiêu chí/xã so với kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình trong năm 2017 là 183,590 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương hơn 125,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 58,3 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án trên 481,862 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 5,12 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng 37,724 tỷ đồng... Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, năm 2017, chỉ tiêu hộ nghèo giảm đạt so với nghị quyết đề ra. Với những chương trình đã thực hiện, người nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ cải thiện một bước về điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập; các dịch vụ cơ bản của người nghèo được đáp ứng, điều kiện cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn được cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, quá trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện xóa đói giảm nghèo tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Việc huy động lồng ghép các nguồn lực khác thực hiện các chương trình chưa tương xứng với nhu cầu, việc huy động các nguồn lực từ người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo một số nơi còn cao; các cấp, sở, ngành trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng, chưa có sự phối hợp, phân cấp triển khi triển khai các chương trình, dự án nên hiệu quả thực hiện chưa cao.

Trong năm 2018, Ban chỉ đạo các CTMTQG đã đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, mục tiêu chung, toàn tỉnh sẽ phấn đấu số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 5 – 6 xã.  Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh mỗi xã đạt là 12,8 tiêu chí/xã trở lên. Đối với chương trình giảm nghèo bền vững, mục tiêu phấn đấu là tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% trở lên, trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3%, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 4% trở lên. Ngoài ra, 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập; 100% hộ nghèo, hộ cần nghèo tiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, bên cạnh việc tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nội tại, các sở, ngành cần phải năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức tiếp cận, thực hiện các CTMTQG. Đặc biệt, mỗi đơn vị cần phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các chương trình, dự án nói trên; thực hiện kiểm tra, giám sát  định kỳ và thường xuyên để nắm bắt tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và có sự điều chỉnh phương án hành động phù hợp với tình hình thực tế. Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đã yêu cầu mỗi đơn vị phải xây dựng một đề án về việc thực hiện các CTMTQG, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu của từng đơn vị, thực hiện việc phân công rõ ràng và có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, thường xuyên các phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Sam Nguyễn