Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Để việc ban hành văn bản được kịp thời, có hiệu quả và đúng quy định pháp luật, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đề nghị Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông (Sở Thông tin và Truyền thông) đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập